ទំព័រ_បដា

ហេតុអ្វីជ្រើសរើសយើង

ហេតុអ្វីជ្រើសរើសយើង (1)

រោងចក្រ OEM / ODM15 ឆ្នាំ +

ហេតុអ្វីជ្រើសរើសយើង (8)

OEKO-TEX

ហេតុអ្វីជ្រើសរើសយើង (9)

ការលក់ប្រចាំឆ្នាំUS$35,000,000.00

ហេតុអ្វីជ្រើសរើសយើង (១០)

ប្រទេសនាំចេញ100+

ហេតុអ្វីជ្រើសរើសយើង (11)

ម៉ាកយីហោសហការជាសកល 1000+

ហេតុអ្វីជ្រើសរើសយើង (2)

អ្នកចែកចាយ2000+